Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metni ve Veri Sorumlusu

Bülent Gardiyanoğlu Reklam Media Prodiksiyon Ltd. (“Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşterilere ait kişisel veriler, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)’nın ve Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) Gizlilik Politikası’dan ulaşılabilir.

3. Açık Rıza

Bülent Gardiyanoğlu Reklam Media Prodiksiyon Ltd. (“Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) iş ortakları tarafından Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) müşterilerine Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)’da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)’ya ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)’nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)’nın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Müşterilere ait kişisel veriler, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)’nın ve Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Seagull Crow And Partners Fikir Geliştirme İletişim ve Yönetim Danışmanlık A.Ş. (“Seagull Crow”) ve Seagull Crow iştirakleri, grup şirketleri, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz;

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi

amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) Açık Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla,

 • İnternet sitesini ziyaretiniz ile ve ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler,
 • Çerezler,
 • “Bize Yazın” bölümünde bulunan formu doldurmanız,

aracılığıyla toplanmaktadır. İşlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenebilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) Gizlilik Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv), söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandırır. Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv)’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Çerez Politakası, Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv), işbu Çerez Politikası’nı web sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Kişisel Gelişim TV (www.kisiselgelisim.tv) Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.